������-��������-������-������-������-����-������������

محققان تأکید کردند

اثر مخرب دود دست دوم بر کودکان

قرار گرفتن در معرض دود دست دوم می تواند آمار مراجعات کودکان به بخش اورژانس بیمارستان را افزایش دهد.