آشنایی-با-رویداد-استارتاپی-فناوریهای-نوین-در-صنعت::خبرگزاری علم و فناوری
آشنایی-با-رویداد-استارتاپی-فناوریهای-نوین-در-صنعت

آشنایی با رویداد استارتاپی فناوریهای نوین در صنعت

اولین رویداد استارتاپی فناوری های نوین در صنعت استان فارس۱۹ بهمن ماه جاری برگزار می شود.