دیدگاه-رهبری-در-مورد-فضای-مجازی

رویکرد مقام معظم رهبری در مورد فضای مجازی

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران در یادداشتی رویکرد مقام معظم رهبری در مورد فضای مجازی را بررسی کرده است.