��������������

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری:

۳۵ هزار هکتار از شمشادهای جنگل هیرکانی نابود شده است

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: ۳۵ هزار هکتار از شمشادهای جنگل هیرکانی نابوده شده است.

یک کارشناس جنگل داری مطرح کرد

تخریب جنگل های هیرکانی عامل تغییر اقلیم و بروز سیل در نواحی شمال کشور

یک کارشناس جنگل داری با اشاره به نقش تنوع زیستی در بقای اکوسیستم ها، خواستار حفظ و احیای گونه های گیاهی بومی جنگل های هیرکانی شد.

ریزازدیادي موثرترین راهکار برای تکثیر درختان شاه بلوط است

شاه بلوط گیلان، گونه در حال انقراض جنگل های هیرکانی

درخت شاه بلوط گونه اقتصادی و پربازده جنگل های هیرکانی به ویژه در منطقه گیلان است که طی سال های اخیر به شدت در معرض خطر انقراض قرار گرفته و عرصه های وسیعی از رویشگاه های مادری آن به علت سوء مدیریت نابود شده اند.