����������-������-������������-����-������������-��-����-��������

یادداشت؛

کدام یک؛ طب اسلامی یا مدرن؟!

مروری بر مبانی فلسفی طب اسلامی و تفاوت های آن با طب مدرن و سایر مکاتب طب سنتی