��������-����������

بسیج علمی در نقش تسهیلگری و تسریع در امور

مسئول امور مخترعین و نخبگان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس گفت: ما باید در بسیج علمی بیشتر نقش تسهیلگری و تسریع در امور نخبگان و مترعین و ارباب رجوع ها را داشته باشیم.