برآورد و مقایسه وضعیت امنیت غذایی و تأثیر متغیرهای خبرگزاری علم و فناوری - برآورد و مقایسه وضعیت امنیت غذایی و تأثیر متغیرهای اقتصادی بر آن در استان‌های ایران