خبرگزاری علم و فناوری
پیش خوان اخبار

برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از برگزیدگان جشنواره جهادگران علم و فناوری استان البرز

به همت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز، مراسم تقدیر و تشکر از برگزیدگان جشنواره جهادگران علم و فناوری استان برگزار گردید.

مرتضی آلیانی از برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از برگزیدگان جشنواره جهادگران علم و فناوری استان البرز خبر داد.

تولید نانو سیلیس:

به همت دکتر احمد ثمریها و با حمایت مادی و معنوی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز، نانو سیلیس با موفقیت به تولید رسید.

دکتر احمد ثمریها، از اعضاء کارگروه خانه نخبگان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از تولید نانو سیلیس خبر داد.

تولید فویل‌های فوق نازک نیکلی به روش رسوب نشانی الکتریکی:

به همت مهندس مهراد امین زاده و با حمایت مادی و معنوی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز فویل‌های فوق نازک نیکلی به روش رسوب نشانی الکتریکی با موفقیت به تولید رسید.

مهندس مهراد امین زاده، از اعضاء کارگروه خانه نخبگان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از تولید فویل‌های فوق نازک نیکلی به روش رسوب نشانی الکتریکی خبر داد....

تولید ماشین برداشت زیتون:

به همت دکتر مهدی رشوند و با حمایت مادی و معنوی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز، ماشین برداشت زیتون با موفقیت به تولید رسید.

دکتر مهدی رشوند، از اعضاء کارگروه خانه نخبگان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از تولید ماشین برداشت زیتون خبر داد.

تصفیه آب به روش RO:

به همت مهندس محمدجواد روستاپیشه و با حمایت مادی و معنوی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز، تصفیه آب به روش RO با موفقیت صورت پذیرفت.

مهندس محمدجواد روستاپیشه، از اعضاء کارگروه خانه نخبگان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از موفقیت تصفیه آب به روش RO خبر داد.

تولید دستگاه فنرجمع کن:

به همت مهندس مهندس سعید مرادی و مهندس حسین کامیار و با حمایت مادی و معنوی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز، دستگاه فنرجمع کن با موفقیت به تولید رسید.

مهندس حسین کامیار، از اعضاء کارگروه خانه نخبگان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از تولید دستگاه فنرجمع کن خبر داد.

تولید نرم افزار شبکه‌ پیچیده در مدیریت بحران:

به همت مهندس شروین سوری و با حمایت مادی و معنوی سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز، نرم افزار شبکه‌ پیچیده در مدیریت بحران با موفقیت به تولید رسید.

مهندس شروین سوری، از اعضاء کارگروه خانه نخبگان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز از تولید نرم افزار شبکه‌ پیچیده در مدیریت بحران خبر داد.